Nekaj, kar mogoče niste vedeli
PROSIMO TIHEGA SOŽALJA

Kaj pomeni stavek v osmrtnici, Prosimo tihega sožalja? Bržkone hočejo svojci izraziti željo, da bodo pokojnika pospremili na zadnjo pot sami. Prošnja tudi oznanja, da pokojnikova družina ni kdove kako odprta in se bo tako obnašala tudi ob pogrebu.

PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV IZ OBČINSKE DENARNE POMOČI

Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ter urejanju pokopališč ( Uradni list št. 34/84 in 26/90) mora občina poravnati stroške pokopa umrlega, če ni dedičev ali le ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba. Višino stroškov pogreba določi občina v skladu z 26. členom tega zakona. Upravičenost do povračila pogrebnih stroškov ugotavlja občinska uprava.

UPRAVIČENOST DO POGREBNINE, POSMRTNINE

Do pogrebnine so upravičeni vsi ki so in njihovi najožji sorodniki ( zakonec in otroci ):

 • v delovnem razmerju
 • ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost ( samostojni podjetniki)
 • lastniki zasebnih podjetij
 • prejemniki nadomestila oziroma denarne pomoči za brezposelnost
 • upokojenci
 • uživalci invalidnin in priznavalnin
 • uživalci nadomestila za invalidnost
 • vojaški obvezniki v civilni službi
 • osebe z drugimi prihodki
 • kmetje, zavarovani tudi pokojninsko
 • Vendar pod pogojem, da so bili neposredno pred smrtjo za to pravico zavarovani neprekinjeno najmanj 1 mesec ali s prekinitvami najmanj 2 meseca v zadnjem letu.

POKOP OZIROMA KREMACIJA LE PO 36 URAH

Na podlagi Uradnega lista št. 34/1981 št.1876 se pokop oziroma kremacija se opravi na podlagi listine o prijavi smrti matičarju in po preveritvi njenega dejanskega nastopa, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih po mrliško pregledi službi, opravi pa se po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti.

PRIJAVA SMRTI V 48 URAH

V roku 2 dni od dneva smrti oziroma prvi delovni dan je potrebno predložiti najbližjemu matičnemu uradu kjer je pokojni umrl zdravniško poročilo o vzroku smrti, ki ga izda zdravnik.

POTREBNI PODATKI ZA PRIJAVO SMRTOVNICE

Na podlagi ( Uradni list št.17/76) naj bi najožji sorodnik na najbližjem matičnemu uradu trideset dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih predložil podatke za sestavo smrtovnice.

Potrebni so:

 • osebni podatki o dedičih ( rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče)
 • podatki o nepremičnem premoženju ( zemljiškoknjižni izpisek, posestni list)
 • podatki o premičnem premoženju ( hranilne knjižice, tekoči račun, prometno dovoljenje, podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih, obvestilo o lastninskem certifikatu, orožni list, ali je bil pokojni zavarovan za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih)

ZASTONJ JE SAMO ENA MOŽNOST

Človek se lahko izogne stroškom za lasten pogreb svojcem in državi privarčuje pogrebnino, če svoje truplo uradno prepusti v znanstvene namene Anatomskemu inštitutu. Res pa je, da se za to možnost odločijo le redki.